चेहऱ्यावरील पिंपल्स गेले पण डाग राहिलेत का… करा हे 5 उपाय…

सुंदर, नितळ चेहरा कोणाला आवडत नाही म्हणा. पण चेहरा नेहमीच छान, टवट वीत असणाऱ्या व्यक्ती अगदी हातावर मोजण्याइतक्या असतील.

मासि क पाळी, ऊन्हात सतत फिरणे, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी याचा परिणाम तुमच्या त्वचेवर होत असतो. काहींना मासि क पाळीच्या आधी किंवा नंतर चेहऱ्यावर पिंप ल्स येतात. तर काहींना तेलकट पदार्थ खाऊन चेहऱ्यावर पिंप ल्स येतात.

एखादा जरी पिंप ल चेहऱ्यावर आला तर आपण त्याला घालवण्यासाठी अनेक उपा य करतो. पिंप ल्स फोडू नये असे सांगितले जाते म्हणून आपण त्यांना हात पण लावत नाही.

पण तरीही अनेकदा पिंप ल्स गेले तरी त्याचे डाग राहतात त्यांनाच आपण मुरु मांचे च ट्टे असे म्हणतो. यामुळे तुमची त्वचा तुम्हाला इतरांपेक्षा अधिक खराब वाटू लागते.

मुरु मांचे च ट्टे म्हणजे काय

पिंप ल्स बसल्यानंतर जे डाग तुमच्या चेहऱ्यावर राहतात त्याला मुरु मांच्या च ट्टे असे म्हणतात. तुम्हालाही कधी काळी पिंप ल्स असतील तर तुम्ही तुमचा चेहरा नीट निरखून पाहा जर तुम्ही न राहवून तुमचे पिंप ल्स फो डले असतील तर त्याचे डाग तुमच्या चेहऱ्यावर राहतात.

ते डा ग कितीही केले तरी जाता जात नाही आणि तुमची त्वचा नि स्तेज दिसू लागते. त्यामुळे आता मुरु मांचे चट्टे म्हणजे काय हे तुम्हाला कळले असेलच.

मुरु मांच्या च ट्टे वर इला ज करण्याची गरज काय

आरो ग्याशी निगडीत कोणतीही तक्रार असली की, आपण त्यावर योग्य इला ज करतो. त्वचेच्या बाबतीतही अगदी तसेच आहे. तुमच्या चेहऱ्यावर काहीही झाले असेल तर त्यावर योग्यवेळी इला ज करणे गरजेचे असते.

मुरु मांच्या च ट्टे च्या बाबतीतही तसेच आहे. त्यांचा योग्यवेळी इ ला ज नाही केला तर तुम्हाला त्याचा अधिक त्रास होऊ शकतो.

चेहरा काळ वंडणे

जर तुमच्या चेहऱ्यावर मुरु मांच्या च ट्टे जास्त काळासाठी राहिले तर तुमचा चेहरा काळ वंडतो. कारण पिंप ल्स गेल्यानंतर काळे डाग जाण्यासाठीचे उ पाय करणं अनेकजण सोडून देतात. त्यामुळे पिंप ल्सचे चेहऱ्यावरील काळे डा ग तिथेच राहतात.

उदा. काही जणांना कपाळावर पिं पल्स येतात. जर ते पिं पल्स तसेच राहिले तर त्यांचे फक्त कपाळ काळे राहिलेले दिसतात. तुम्ही तुमच्या आजुबाजूला अनेकांना पाहिले असेल ज्यांच्या चेहऱ्यावरील काही भाग हा त्यांच्या इतर भागांपेक्षा काळ वंडलेला दिसतो. त्यामुळे त्यांचे पहिले इंप्रे शन खराब असे होते.

चेहऱ्यावर ख ड्डे पडणे

काहींना चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंप ल्स येतात. त्यामुळे चेहऱ्यावरील ख ड्ड्यांमध्ये पू देखील साचतो. अनेक जण ते हातानेच फो ड तात. त्यामुळे तुमच्या चेहऱ्यावर ख ड्डे पडू शकतात.

त्यामुळे तुमची त्वचा नित ळ दिसायची आशा धूसर होऊन जाते. एकदा तुमच्या चेहऱ्यावर ख ड्डे पडले की, मग तुमची त्वचा एकसारखी करण्यासाठी तुम्हाला अनेक इ लाज करावे लागतात. त्यामुळे तुम्हाला योग्यवेळी काळजी घेणे गरजेचे असते.

उदा. काही जण पिंप ल्स आले की, ते लवकर जाण्यासाठी हातानेच फो ड तात किंवा पि न वापरतात. त्यांना तात्पुरते बरे वाटते पण नंतर जेव्हा त्याचे डाग आणि खड्डे दिसू लागतात तेव्हा काय करायचे असे होते.

चेहऱ्यावरील ते ज निघून जाणे

आता तुमच्या त्वचेवर का ळे डाग आणि खड्डे असतील तर तुमचा चेहरा कसा काय चांगला दिसू शकेल. तुमच्या त्वेचतील ते ज निघून जाते. तुम्ही मेक अप ने डाग लपवण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी तुमचा त्वचा तात्पुरती चांगली दिसू शकेल. पण मे कअप काढल्यानंतर तुमचा चेहरा पुन्हा तुमचा चेहरा ड ल दिसू लागते.

आता तुमच्या चेहऱ्यावरही मुरु मांच्या च ट्टे असतील आणि तुम्हाला सध्या खूप पैसे घालवण्याची इच्छा नसेल तर तुम्ही घरच्या घरी तुमच्या चेहऱ्यावरील डा ग कमी करु शकता.

आम्ही तुमच्यासाठी 5 फे स पॅ क  काढले आहेत. जे तुमच्या डा गांवर काम करु शकतील. मग आता हे फे स पॅ क कोणते ते पाहूया.

घरच्या घरी पिंप ल्सचे डाग घालवतील असे 5 फे स पॅ क

पिंप ल्स गेल्यानंतर त्याचे डा ग घालवणे हे फार महत्वाचे असते. तुम्ही जर घरच्या घरी हे डा ग घालवण्याचा विचार करत असाल तर घरच्या घरी हे 5 फे स पॅ क वापरु शकता.

केळ्याचा सालीचे मा स्क

केळ्याच्या सालीमध्ये पो टॅ शि अम, झिं क,आ र्यन, व्हि टॅ मिन ए, बी, सी, ई आणि मॉ श्च रा य झर असते. जे तुमच्या त्वचेच्या आरो ग्यासाठी आवश्यक असते.

तुम्हाला केळीचे साल घेऊन आतल्या बाजूने ज्या ठिकाणी पिंप ल्स आहेत तेथे केळीचे हे साल तुम्हाला घासायचे आहे. साधारण 3 ते 5 मिनिटे तुम्हाला तुमच्या त्वचेवर हे साल घासायचे आहे.

आठवड्यातून दोनदा हा प्रयोग करुन पाहा. तुम्हाला साधारण 15 दिवसांनी हा फरक जाणवेल. तुम्हाला थोडी वाट पाहावी लागेल.

ऍ पल साय डर व्हिने गर

ऍ पल साय डर व्हिने गर हे देखील तुमच्या चेहऱ्यांवरील  पिंप ल्सचे डाग घालवण्यासाठी चांगला पर्याय आहे. पण ऍ पल साय डर व्हि ने गर तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर थेट लावायचे नाही.

तर तुम्हाला 1 चमचा ऍ पल साय डर व्हिने गर, त्यात दोन चमचे पाणी आणि 1 चमचा मध घालायचे आहे.

तयार मिश्रण तुम्हाला तुमच्या डागांवर लावायचे आहे. साधारण 5 मिनिटे तुम्हाला हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावून ठेवायचे आहे. थंड पाण्याने तुम्हाला चेहरा धुवून टाकायचे आहे.

ऍ पल साय डर व्हि ने गर हे थोडे स्ट्राँ ग असते. त्यामुळे तुम्हाला त्याची अधिक जळ जळ होत असेल तर तुम्ही पुन्हा हा प्रयोग पुन्हा करु नका. याचे कारण ते तुमच्या चेहऱ्यासाठी योग्य नाही.

ओ ट्स आणि मध फेस पॅ क

ओ टस जितके शरीरासाठी पौष्टि क असते. तितकेच ते तुमच्या त्वचेसाठी चांगले असते.

तुमची त्वचा मुला यम करण्यासोबत तुमच्या चेहऱ्यावरील डा ग घालवण्यास योग्य आहे.

एका भांड्यात 2 चमचा ओ ट्स आणि एक चमचा मध घ्या. आवश्यकतेनुसार त्यात पाणी  घालून तुम्हाला तयार मिश्रण तुमच्या डा गांवर लावायचे आहे.

हे मिश्रण वाळल्यानंतर चेहऱ्यावर पाणी लावून तेच मिश्रण तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर स्क्र ब करायचे आहे.

चेहरा स्वच्छ धुवून तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर मॉ श्च रा य झर लावायचे आहे.

अंड्याचा मा स्क

अंडे देखील तुमच्या चेहऱ्यासाठी चांगले असते. तुम्ही अंडे खात नसाल तर हा मा स्कचा प्लॅ न स्कि प करु शकता.

तुम्हाला अंड्याचा त्रास नसेल तर तुम्हाला एका भांड्यात एका अंड्याचा पांढरा ब लक घ्यायचा आहे.

हा ब लक तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर लावायचा आहे.

हा मा स्क चेहऱ्याला लावल्यानंतर तुम्हाला चेहऱ्याला थोडी खा ज आल्यासारखी वाटेल.

पण त्यात घाबर ण्यासारखे काही नाही. तुमच्या पिपं ल्सचे डा ग घालवण्यासाठी हा मा स्क चांगला आहे.

हा मा स्क सुकल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटे तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर ठेवायचा आहे.

चेहरा धुतल्यानंतर तुम्हाला तुमचा चेहरा मुला यम झाल्यासारखा वाटेल.

कडुनिंब फे स पॅ क

कडुनिंबाचे अनेक फायदे आहेत. कडूलिंबाचा फे स पॅ क चेहऱ्यावरील पिंप ल्सवर आणि डा गांवर चांगले काम करतो.

घरी निंबाची पाने आणून सुकवा. त्याची पावडर करुन ठेवा.

एक चमचा निंबाची पाने घेऊन त्यात शक्य असल्यास चंदन पावडर, गुलाबपाणी घालून ते मिश्रण चेहऱ्याला लावा.

वाळल्यानंतर थंड पाण्याने चेहरा धुवून घ्या.

कडुनिंब तुमच्या पिंप ल्सचे डाग कमी करते.

शिवाय तुम्हाला येणारे पिंप ल्सही बसतात.

वरील दिलेले सगळे फे स पॅ क एकाचवेळी लावून पाहू नका. तुम्हाला एखादा फेसपॅ क तुमच्या चेहऱ्यावर काम करत आहे असे वाटत असेल तर तोच वापरा. आठवड्यातून २ वेळा हे फे स पॅ क लावा.

हे आहेत चेहऱ्यावरील डा ग घालवण्यासाठी घरगुती उपाय नक्की ट्राय करा.

त्वचेसाठी हे टाळा

गरम पाण्याने आंधोळ केल्यानंतर लगेच चेहऱ्यावर कोणतेही क्रि म लावू नका. त्यामुळे तुम्हाला पिंप ल्स येऊ शकतात. कारण गरम पाण्यामुळे तुमचे पो अर्स ओ पन होतात. त्यात जर क्रि म गेली तर ऊन लागून त्याचे आणखी भ यंकर परिणाम होऊ शकतात.

काही तेलकट पदार्थ खात असाल तर हात धुतल्याशिवाय चेहऱ्याला हात लावू नका. कारण त्यामुळेही तुमच्या त्वचेवर पिं पल्स येऊ शकतात.

पिं पल्स आल्यानंतर घरच्या घरी प्रयोग करत असताना पिंप ल्स फो डू नका. विशेषत: से फ्टी पि न्स, टा चणी याने फो डण्याचा प्रयत्न तर अजिबात करु नका.

पिंप ल्स फो ड ल्यानंतर त्यावर काहीही लावू नका. कारण तुम्ही तुमच्या नाजूक भागाला दु खा पत केलेली असते. तुम्ही त्यावर तातडीने काही लावले तर तुमची त्वचा अधिक जळ ज ळू शकते.

त्वचेचा प्रकार ओळखल्याशिवाय तुम्ही चेहऱ्यावर कोणतेही प्रयोग करु नका.

त्वचेसाठी हे करा

बाहेरुन घरी आल्यानंतर चेहऱ्यावरील मेक अप काढून मगच चेहरा फेसवॉ शने धुवा. मेकअ प काढताना डोळ्यांचा मेक अप अतिशय काळजीपूर्वक काढा. मुरुमां पासून बचाव करण्यासाठी मुरुमां करिता डाग क्रीम वापरा.

चेहरा चांगला टवटवीत दिसावा म्हणून चांगल्या गोष्टींचे सेवन करा. उदा. फळ, भाज्या, मां स, मट ण आहारात असू द्या. तेलकट, चमच मीत पदार्थ आहारातून कमी करा.

पाणी पिण्याची सवय ही सगळ्याच दृष्टिको नातून चांगली. त्यामुळे दिवसातून किमान 5 ते 6 लीटर पाण्याचे सेवन करा.

मासि क पाळी, टेन्श न्स अशा काळात पिं पल्स येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे अगदीच पॅ निक होण्याची काहीच गरज नाही.

जर तुमच्या चेहऱ्यावरील पिं पल्स हे जातच नसतील तर मात्र योग्यवेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेणेच फायद्याचे असते.

तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर आपल्या मित्र मैत्रिणींसोबत नक्की शेयर करा.

अशाच नवनवीन माहितीपुर्ण लेखांसाठी आताच आपल्या पेज ला लाइक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!